Aktuality

Pozvánka na VČS
ČRS MO Jablonné nad Orlicí

která se koná v sobotu 17. března 2018
v Hostinci U Špičáků Bystřec
začátek ve 14:00 hodin

Program:

1. Zahájení, přivítání hostů
2. Volba komisí mandátové, návrhové a volební
3. Schválení programu
4. Kontrola usnesení z VČS 2017
5. Zpráva o činnosti organizace a rybářského kroužku
6. Zpráva o finančním hospodaření a účetnictví
7. Zpráva o výlovech a zarybnění revírů
8. Zpráva dozorčí komise
9. Představení kandidátů do výboru a dozorčí komise
10. Volby
11. Různé, vystoupení hostů
12. Návrh rozpočtu na rok 2018
13. Diskuse
14. Zpráva mandátové komise a vyhlášení výsledků voleb
16. Schválení rozpočtu na rok 2018
15. Schválení hospodářského výsledku za rok 2017
17. Návrh na usnesení
18. Závěr

Účast každého člena na Výroční členské schůzi je jedním ze základních členských práv každého člena naší organizace.

Karel Halbrštát
předseda

Volební VČS ČRS místní organizace Jablonné nad Orlicí se bude konat v sobotu 17. března 2018 od 14:00 hodin v Bystrci v hostinci U Špičáků.

Volební období do všech orgánů Svazu je čtyřleté. Po uplynutí funkčního období, do doby volby nového orgánu vykonává nadále pravomoci stávající orgán. Volby nového orgánu se musí konat nejpozději do dvou měsíců, jinak mandát zaniká. Členská schůze je nejvyšším orgánem místní organizace. Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech místní organizace, zejména:

a) schvaluje zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé období, roční
účetní závěrku, plány činnosti, rozpočet na běžný rok a bere na vědomí zprávu dozorčí komise b) volí nejméně pětičlenný výbor a nejméně tříčlennou dozorčí komisi místní
organizace, může provést přímou volbu předsedy místní organizace c) volí delegáty a náhradníka na konferenci územního svazu a navrhuje delegáta do republikového sněmu

Usnesení členské schůze je závazné pro všechny orgány a členy místní organizace.

Hledáme nové členy do výboru a dozorčí komise.

Zájemci o práci ve výboru se prosím hlaste jednateli, předsedovi naší organizace nebo zástupci volební komise.

VÝZVA PRO ČLENY (ČLENKY) MO Jablonné nad Orlicí. Rok 2018 (březen) bude rokem volebním do výboru a dozorčí komise MO Jablonné nad Orlicí. Zájemci o tuto práci (náročnou především na čas) se mohou hlásit u předsedy MO Jablonné nad Orlicí Karla Halbrštáta 606 101 706, jednatele Jana Petříka 777 559 960 a volební komisi zastoupené Martinou Gregušovou mobil 725 396 281.

Podmínkou pro zařazení do výběru uchazečů je dovršení věku 18-ti let, členství v MO Jablonné nad Orlicí, bezúhonnost, komunikativnost a chuť pracovat.
Termín pro uzavření výběru uchazečů je 28.2.2018.

Karel Halbrštát předseda

Podmínka prodeje povolenky na Malou vodu !!!

Prodej povolenky na Malou vodu Bystříčko, Sobkovice a Vávrovka je podmíněn odpracováním brigádnických členských povinností! (Ne dokoupením brigádnických hodin.)

UPOZORNĚNÍ

Odpracujte si brigády v průběhu roku. Nenechávejte to na poslední měsíc listopad. Mohlo by se stát, že by již práce na povinné odpracování brigádnických hodin nebyla. Informujte se o možnostech vykonání brigády u hospodáře organizace na mobilu: +420 777 022 063

PRODEJ ČLENSKÝCH ZNÁMEK NA ROK 2018 A ZAPLACENÍ VYBRANÝCH POVOLENEK

NA ROK 2018
SE USKUTEČNÍ NA RYBÁRNĚ
v sobotu 10. února 2018
od 9:00 – 11:00 hodin

Stálý prodej ryb

Každou sobotu od 9:00 do 11:00 hodin v prostorách rybárny.
Je zajištěn kompletní servis vč. zbavení života a vyvržení.

Využíjte této možnosti k nakoupení čerstvých ryb.

Informace o brigádách
Pracuje se každou sobotu
od 31.3. – 17.11.2018 od 7:00

Již v těchto dnech je možné se zapojit a začít plnit brigádnickou povinnost.

Povinností každého brigádou povinovaného člena je se telefonicky spojit s hospodářem (zástupcem) a dojednat svoji účast na uvedeném termínu. Telefonní kontakt na osobu pověřenou organizací brigád – Kozel Vlastislav +420 777 022 063. Práce na uvedené termíny bude vždy předem připravena. Není možné, aby hospodář (zástupce) sháněl brigádníky osobně. Povinný počet brig. hodin za rok 2018 zůstává stejný, tj.10 hod. Odevzdání vyplněného brigádnického lístku je nutné doručit hospodáři do 30.11.2018!!!


© 2013 www.rybarijablonneno.cz
Český rybářský svaz rybsvaz.cz