Jak se stát členem ČRS a jak začít s lovem ryb

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:
 • Navštívit místní organizaci ČRS, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště (seznam všech MO ČRS najdete na www.rybsvaz.cz).
 • Podat u příslušné MO přihlášku za člena.
 • Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb.
Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:
 • Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
 • Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.
Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou kroužků mládeže při MO, kde se jim věnují proškolení vedoucí.

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO zakoupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry.

Další informace Vám budou ochotně poskytnuty na všech MO, sekretariátech územních svazů i sekretariátu Rady ČRS.

Pak Vám už zbývá jenom navštívit specializovanou prodejnu s rybářskými potřebami, kde Vám jistě

ochotně poradí při výběru rybářského náčiní, vybrat si rybářský revír k lovu ryb a nahodit udice.

ČLENSTVÍ V ČESKÉM RYBÁŘSKÉM SVAZU
 1. Členové svazu jsou: řádní, nezletilí, čestní a přispívající
 2. Za řádného člena svazu může být přijat občan s trvalým pobytem na území České republiky starší 18-ti let.
 3. Děti a mládež do 18-ti let jsou nezletilými členy svazu, kteří se sdružují v kroužcích a klubech mládeže.
 4. O přijetí za člena rozhoduje výbor místní organizace.
 5. Dokladem členství je platný členský průkaz svazu.
 6. Členství zaniká:
  • vystoupením
  • zrušení členství pro nezaplacení členského příspěvku do konce dubna příslušného roku.
  • vyloučením
  • úmrtím
ČLENSKÉ POVINNOSTI
 1. Zaplatit zápisné.
 2. Absolvovat proškolení místního rybářského řádu, včetně stanov § 4 a anatomii ryb.
 3. Odpracovat brigádnickou povinnost.
 4. Po splnění všech těchto bodů může být vydána povolenka k rybolovu na místní revíry.

Základní povinností každého člena ČRS, je zaplatit členský příspěvek do konce dubna. Při nesplnění tohoto předpisu, je možné, podle stanov ČRS, ukončit členství v MO.

Každý člen a držitel povolenky, je povinen jí odevzdat do patnácti dnů po skončení její platnosti, řádně vyplněnou. Nesplnění této důležité povinnosti, může mít základní vliv na vydání povolenky nové.

Žádáme proto všechny členy, kteří vracejí povolenku, aby ve vlastním zájmu a rychlejšího vyřízení všech formalit, měli povolenku vyplněnou ve všech kolonkách.


Dokumenty:
Přihláška
Přihláška děti

Kodex správného rybáře.
 1. Vždy se chová jako gentleman:
 2. a) k rybám
  • používá háčky bez protihrotu a podběrák
  • nesahá na rybu suchou rukou
  • nepokládá rybu na holý, drsný břeh
  • nepoužívá nepovolené nástrahy ani nepovolené způsoby lovu
  b) ke kolegům
  • neruší hlukem ani jinak neobtěžuje ostatní rybáře
  c) ke svému okolí
  • nenechává po sobě odpadky a odnese je na místo k tomu vhodné
  • neničí pobřežní porosty a stavby (jezy, hráze aj.)
  • nezajíždí vozidlem do zakázaných míst či míst v blízkosti sportovní vody
 3. Ctí zákony, rybářský řád, bližší podmínky rybolovu a dodržuje je.
 4. Ulovenou rybu šetrně pustí nebo umístí do vhodného vezírku, případně rychle a šetrně usmrtí.
 5. S ponechanými rybami neobchoduje ani je nesměňuje za jiné zboží!!!
 6. Podílí se na ochraně životního prostředí.
 7. Svým počínáním je vzorem mladé generaci a vede děti a mládež, aby si vytvářela kladný vztah k přírodě.
 8. Aktivně pracuje v místní organizaci ke vzájemnému prospěchu.
 9. Sleduje novinky z rybářského oboru.

© 2013 www.rybarijablonneno.cz
Český rybářský svaz rybsvaz.cz