Rybáři
Jablonné nad Orlicí

Volební VČS ČRS místní organizace Jablonné nad Orlicí se bude konat v sobotu 12.března 2022 od 14:00 hodin v Mistrovicích v hostinci U Novotnů.

Volební období do všech orgánů Svazu je čtyřleté. Po uplynutí funkčního období, do doby volby nového orgánu vykonává nadále pravomoci stávající orgán. Volby nového orgánu se musí konat nejpozději do dvou měsíců, jinak mandát zaniká. Členská schůze je nejvyšším orgánem místní organizace.

Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech místní organizace, zejména:

a) schvaluje zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé období, roční

účetní závěrku, plány činnosti, rozpočet na běžný rok a bere na vědomí zprávu

dozorčí komise

b) volí nejméně pětičlenný výbor a nejméně tříčlennou dozorčí komisi místní

organizace, může provést přímou volbu předsedy místní organizace

c) volí delegáty a náhradníka na konferenci územního svazu a navrhuje delegáta do republikového sněmu

Usnesení členské schůze je závazné pro všechny orgány a členy místní organizace.

Hledáme nové členy do výboru a dozorčí komise. Zájemci o práci ve výboru se prosím hlaste jednateli nebo předsedovi naší organizace.

 

VÝZVA  PRO  ČLENY (ČLENKY)  MO  Jablonné nad Orlicí. Rok 2022 (březen) bude rokem volebním do výboru a dozorčí komise MO Jablonné nad Orlicí. Zájemci o tuto práci (náročnou především na čas) se mohou hlásit u předsedy MO Jablonné nad Orlicí Karla Halbrštáta 606 101 706  a jednatele Jana Petříka 777 559 960.Podmínkou pro zařazení do výběru uchazečů je dovršení věku 18-ti let, členství v MO Jablonné nad Orlicí, bezúhonnost, komunikativnost a chuť pracovat.

 

Termín pro uzavření výběru uchazečů je 28.2.2022.                                                                                          Karel Halbrštát předseda